ដំណើរកម្សាន្តក្នុង ខេត្តសៀមរាប

៥ ថ្ងៃ ៤​ យប់
៥ ថ្ងៃ ៤ យប់
៤ ថ្ងៃ ៣​ យប់
៤ ថ្ងៃ ៣ យប់
៣ ថ្ងៃ ២​យប់
៣ ថ្ងៃ ២ យប់