ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំតាមរយៈ

ផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ

group.marketing@pathfinder.travel

023 927 916 / 023 926 888

ផ្នែកសំបុត្រ និង​ទិដ្ឋាការ

លេខរហ័ស

airbook@pathfinder.travel 

(+855)66 555 555

(+855)96 235 8888 

(+855)96 291 8888 

www.pathfinder.travel

មកកាន់ទីនេះតាមរយៈ

• អាសយដ្ឋាន​ : G-Floor of Emerald No 64, Preah Norodom Blvd. Corner St. 178, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

150white long logo_300x-8.png
iata-logo-png-5.png

023 972 666 | 023 926 888

airbook@pathfinder.travel

Add: G-Floor No.122 of Heng He Diamond Star Business Center, Sangkat Tonle Bassak, Khan 

Chamkarmon, Diamond Island, Phnom Penh.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

COPYRIGHT © 2020 PATHFINDER TRAVEL