ឱកាសការងារ

ការងារដែលជ្រើសរើស

  • មកដល់ឆាប់ៗនេះ...

របៀបដាក់ពាក្យ

  • សម្រាប់អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរ CV មកកាន់ email, ឬក៏ដាក់ពាក្យផ្ទាល់នៅការិយាល័យ Pathfinder Travel ជាមួយអាសយដ្ឋានដូចដែលបានជម្រាបជូន។​ មានតែបេក្ខជនដែលបាន​ជ្រើសរើសប៉ុណ្ណោះទើបត្រូវបានទាក់ទងមកសំភាសន៍។

  • សម្រាប់ព៌តមានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់អាសយដ្ឋាន និងលេខទូរស័ព្ទដែលបានផ្តល់ជូន។

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ

Email: hr@odcambodia.com

Tel    : 098 888 121 / 098 888 031

Address : G-Floor of Emerald, No 64, Preah Norodom Blvd Corner St. 178, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daune Penh, Phnom Penh, Cambodia