ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍កម្ពុជាអន្តរជាតិ (CTM) ២០១៨

កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ ឆ្នាំ២០១៨

150white long logo_300x-8.png
iata-logo-png-5.png

023 972 666 | 023 926 888

airbook@pathfinder.travel

Add: G-Floor No.122 of Heng He Diamond Star Business Center, Sangkat Tonle Bassak, Khan 

Chamkarmon, Diamond Island, Phnom Penh.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

COPYRIGHT © 2020 PATHFINDER TRAVEL