សេវាកម្ម លិខិតឆ្លងដែន

សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមាបំណងធ្វើលិខិតឆ្លងដែន

លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជា

*សម្គាល់ តម្លៃរូបថតបានរួមបញ្ចូល

មនុស្សពេញវ័យ

៣ថ្ងៃ

១៤ថ្ងៃ

$220

$165

$115

៣៥ថ្ងៃ

កុមារ (ក្រោមអាយុ៥ឆ្នាំ)

៣ថ្ងៃ

១៤ថ្ងៃ

$200

$145

$91

៣៥ថ្ងៃ

សម្គាល់

  1. រាល់ឯកសារទាំងអស់ត្រូវភ្ជាប់ច្បាប់ដើមមកជាមួយ

  2. សៀវភៅគ្រួសារ សៀវភៅស្នាក់នៅ​ ឬលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ

  3. ភ្ជាប់មកជាមួយនូវ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬសំបុត្រកំណើត

  4. រយៈពេលក្នុងការធ្វើគឺរាប់តែថ្ងៃធ្វើការប៉ុណ្ណោះ យោងតាមប្រតិទិនឈប់សម្រាកនៃប្រទេសកម្ពុជា។

150white long logo_300x-8.png
iata-logo-png-5.png

023 972 666 | 023 926 888

airbook@pathfinder.travel

Add: G-Floor No.122 of Heng He Diamond Star Business Center, Sangkat Tonle Bassak, Khan 

Chamkarmon, Diamond Island, Phnom Penh.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

COPYRIGHT © 2020 PATHFINDER TRAVEL