ដំណើរកំសាន្តទៅ ប្រទេសហ្វីលីពីន

Puerto Princesa
៨ថ្ងៃ 
Puerto Princesa
 ៥ថ្ងៃ
Coron ៨ថ្ងៃ
Coron  ៦ថ្ងៃ
Coron ៥ថ្ងៃ